*

DS, DS0, DS1, etc.(Digital Signal)

A classification of digital circuits. The DS technically refers to the rate and format of the signal, while the T designation refers to the equipment providing the signals. In practice, “DS” and “T” are used synonymously; for example, DS1 and T1, DS3 and T3.

DS, DS0, DS1, etc(Digital Signal)
Việc phân loại các mạch điện kỹ thuật số. DS đề cập đến tốc độ và định dạng tín hiệu, trong khi việc chỉ định T đề cập đến thiết bị cung cấp tín hiệu. Thực tế “DS” và “T” được sủ dụng đồng nghĩa; ví dụ, DS1 và T1, DS3 và T3.


Published:

PAGE TOP ↑