*

DSL(Digital Subscriber Line)

A modem technology that increases the digital speed of ordinary telephone lines by a substantial factor over common V.34 (33600 bps) modems. DSL modems offer symmetrical and asymmetrical operation. Asymmetrical DSL (ADSL) provides 1.544 Mbps downstream and 64 Kbps upstream, which is suited for Internet usage and video on demand. RADSL and VDSL are asymmetric variations that provide higher downstream speeds. Symmetric DSL (HDSL and SDSL), provide up to 2 Mbps in both directions. All DSL technologies have distance limitations, typically between two and three miles, between the telephone company’s central office and the customer’s site.

DSL(Digital Subscriber Line)
Một công nghệ modem tăng tốc độ kỹ thuật số của các tuyến điện thoại thông thường trên các modem V.34 (33600 bps) bình thương. Các modem DSL cung cấp hoạt động đối xứng và không đối xứng. DSL (ADSL) không đối xứng cung cấp dowstream 1.544 Mbps và spstream 64 Kbps vốn phù hợp với cách sử dụng Internet và video theo yêu cầu. RADSL và VDSL là các phần biến đổi không đối xứng vốn cung cấp các tốc độ dowstream cao hơn. DSL đối xứng (HDSL và SDSL) cung cấp đến 2 Mbps theo cả hai hướng. Tất cả các công nghệ DSL có các giới hạn về khoảng cách, cụ thể giữa hai hay ba miles, giữa văn phòng chính của công ty điên thoại và site của khách hàng.


Published:

PAGE TOP ↑