*

DSR(Data Set Ready)

An RS232 signal sent from the modem to the computer or terminal indicating that it is able to accept data. Contrast with DTR.

DSR(Data Set Ready)
Một tín hiệu RS232 được gởi từ modem sang máy tính hộp thiết bị đầu cuối cho biết là nó có thể chấp nhận dữ liệu. Trái với DTR.


Published:

PAGE TOP ↑