*

DSTN(Dualscan STN)

An enhanced STN passive matrix LCD display. The screen is divided into halves, and each half is scanned simultaneously, thereby doubling the number of lines refreshed per second and providing a sharper appearance. DSTN is widely used on laptops. See STN and LCD.

DSTN(Dualscan STN)
Một màn hình hiển thị LCD ma trận thụ động của STN được cải tiến. Màn hình này được chia thành hai nữa, và chúng được quét đồng thời, vì vậy làm tăng gấp đôi số được làm mới trên mỗi giây và cung cấp một diện mạo sắc nét hơn. DSTN được sử dụng rộng rãi trên các laptops. Xem STNLCD.


Published:

PAGE TOP ↑