*

DSU/CSU(Digital (or Data) Service Unit/Channel Service Unit))

A pair of communications devices that connect an inhouse line to an external digital circuit (T1, DDS, etc.). It is similar to a modem, but connects a digital circuit rather than an analog one.

DSU/CSU(Digital (or Data) Service Unit/Channel Service Unit))
Cặp thiết bị trao đổi thông tin vốn nối kết một tuyến cục bộ sang một tuyến cục bộ sang một mạch kỹ thuật số bên ngoài (T1, ĐS, …). Nó tương tự với một modem, nhưng nó nối kết một mạch kỹ thuật số thay vì một mạch tương đồng.


Published:

PAGE TOP ↑