*

DSVD(Digital Simultaneous Voice and Data)

An all digital technology for concurrent voice and data (SVD) transmission over a single analog telephone line. DSVD is endorsed by Intel, Hayes, U.S. Robotics and others and has been submitted to the ITU for possible standardization. DSVD modems became available in the first half of 1995. See SVD.

DSVD(Digital Simultaneous Voice and Data)
Một công nghệ kỹ thuật số sử dụng cho việc truyền dữ liệu (SVD) và giọng nói đồng thời qua một tuyến điện thoại tương đồng cá thể. DSVD xác nhận bởi Intel, Hayes, U.S. Robotics, … và đã được đệ trình cho ITU để được tiêu chuẩn hóa. Các modem DSVD có sẵn vào năm 1995. Xem SVD.


Published:

PAGE TOP ↑