*

DTE(Data Terminating Equipment)

A communications device that is the source or destination of signals on a network. It is typically a terminal or computer. Contrast with DCE.

DTE(Data Terminating Equipment)
Thiết bị kết thúc dữ liệu, một thiết bị trao đổi thông tin vốn là nguồn hoặc đích của các tín hiệu trên một mạng. Cụ thể nó là một thiết bị đầu cuối hoặc máy tính. Trái với DCE.


Published:

PAGE TOP ↑