*

DTMF(Dual Tone Multi Frequency)

The formal name of touch tone (pushbutton) technology found on telephone keypads.

DTMF(Dual Tone Multi Frequency)
Tên chính thức của công nghệ tạo nút ấn trên các bàn phím điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑