*

DTR(Data Terminal Ready)

An RS232 signal sent from the computer or terminal to the modem indicating that it is able to accept data. Contrast with DSR.

DTR(Data Terminal Ready)
Một tín hiệu RS232 được gởi từ máy tính hay thiết bị đầu cuối sang modem cho biết nó có thể chấp nhận dữ liệu. Trái với DSR.


Published:

PAGE TOP ↑