*

dual boot

A computer configuration that allows it to be started with either one of two different operating systems. The dual boot feature is contained in one of the operating systems.

Sự khởi động kép
Một cấu hình máy tính cho phép nó được khởi động với một trong hai hệ điều hành khác nhau. Tính năng khởi động kép được chứa trong một trong các hệ điều hành này.


Published:

PAGE TOP ↑