*

dual yaxis graph

In presentation and analytical graphics, a line or column graph that uses two vaxes (values axes) when comparing two data series with different measurement scales (see fig. D.13). Dual yaxis graphs are useful when you are comparing two different data series that must be measured with two different values axes. In figure D.13, for example, sales are measured in dollars, and temperatures are measured in degrees. See paired bar graph.

đồ thị hai trục y
Trong đồ họa phân tích và giới thiệu, đây là đồ thị đường hoặc đồ thị cột sử dụng hai trục y (trục giá trị) trong trường hợp cần so sánh hai loại dữ liệu với các thang đo khác nhau. Trong hình D.12 chẳng hạn, số hàng bán được (có lẽ là quần áo ấm) tính bằng đô la, và nhiệt độ tính bằng độ. Xem paired bar graph.


Published:

PAGE TOP ↑