*

dualscan LCD

A technique used to improve passive matrix color screens. The screen is diveded into halves, and each half is scanned simultaneously, doubling the number of lines refreshed per second.

dualscan LCD
Kỹ thuật cải tiến các màn hình màu ma trận thụ động. Màn hình được chia thành hai nữa và được quét đồng thời, gấp đôi số dòng được làm mới trên mỗi giây.


Published:

PAGE TOP ↑