*

dumb terminal

A display terminal without processing capability. It is entirely dependent on the main computer for processing. Contrast with smart terminal and intelligent terminal.

Thiết bị đầu cuối không thông minh
Một thiết bị đầu cuối của màn hình hiển thị không có tính năng xử lý. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào máy chủ trong việc xử lý. Trái với smart terminalintelligent terminal.


Published:

PAGE TOP ↑