*

dump

To print the contents of memory, disk or tape without any report formatting. See memory dump.

dump
In các nội dung của bộ nhớ, đĩa hoặc băng từ mà không định dạng report (định dạng báo cáo). Xem memory dump.


Published:

PAGE TOP ↑