*

duplex printing

Printing or reproducing a document on both sides of the page so that the verso (left) and recto (right) pages face each other after the document is bound. A document begins on an oddnumbered recto page; verso pages have even numbers, See binding offset.

in hai mặt
In hoặc in lại tài liệu trên hai mặt trang, sao cho các trang mặt sau (trái) và mặt trước (phải) đối diện nhau sau khi tài liệu được ghép trang. Một tài liệu bao giờ cùng bắt đầu trên trang mặt phải đánh số lẻ; còn các trang mặt trái thì được đánh số chẵn. Xem binding offset.


Published:

PAGE TOP ↑