*

duplicate keys

Identical key data in a file. Primary keys, such as account number cannot be duplicated, since no two customers or employees should be assigned the same number. Secondary keys, such as date, product and city , may be duplicated in the file or database.

Các khóa nhân bản
Dữ liệu khóa tương tự trong mỗi file. Các khóa sơ cấp chẳng hạn như số account (số tài khoảng) không thể được nhân bản, bởi vì không có khách hàng hay nhân viên nào được gán cùng một số. Các khóa thứ cấp chẳng hạn như ngày tháng, sản phẩm và thành phố có thể được nhân bản trong file hoặc cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑