*

DVD

Also khown as Digital Videodisc and Digital Versatile Disc, it is the nextgeneration video CD and high capacity CDROM. The disc is the same diameter as a CDROM, but can be recorded on both sides. Each side holds 4.7GB. A duallayer version is also planned that yields 8.5GB per side. DVD players are compatible with audio CDs, CD ROMs, CDI discs and VIdeo CDs, but not first generation CDR disks. DVDs use MPEG2 compression and provide about 135 minutes of LaserDisc quality video per side. DVDROMs are readonly DVDs, DVD Rs are write once, and DVDRAMs are rewritable.

DVD
Còn được gọi là Digital Videodisc và Digital Versatile Disc, nó là video CD thế hệ tiếp theo và CDROM dung lượng cao. Đĩa này có đường kính bằng với đường kính của CDROM, nhưng có thể được ghi trên cả hai mặt. Mỗi mặt chứa 4.7GB. Một phiên bản lớp kép cũng có thể sử dụng 8.5GB trên mỗi mặt Các DVD player tương thích với các video CD, các đĩa CDI, các CDROM, các audio CD, nhưng không tương thích với các đĩa CDR thế hệ đầu tiên. Các DVD sử dụng tính năng nén MPEG2 và cung cấp khoảng 135 phút video chất lượng LaserDisc trên mỗi mặt. Các DVDROM là các DVD chỉ đọc các DVDR chỉ ghi một lần, và các DVDRAM có thể ghi lần nữa.


Published:

PAGE TOP ↑