*

Dvorak keyboard

A keyboard layout designed in the 1930s by August Dvorak, University of Washington, and his brother inlaw, William Dealey. 70% of words are typed on the home row compared to 32% with qwerty, and more words are typed using both hands. In eight hours, fingers of a qwerty typist travel 16 miles, but only one for the Dvorak typist.

Bàn phím Dvorak
Cách trình bày bàn phím được thiết kế vào thập niên 1930 bởi August Dvorak. trường đại học Washington và anh rể, William Dealey. 70% từ được gõ nhập trên hàng góc được so sánh với 32% từ trên bàn phím chuẩn và nhiều từ được gõ nhập hơn bằng cách sử dụng hai tay. Trong tám giờ, bạn dịch chuyển các ngón tay được 16 dặm trên bàn phím chuẩn, nhưng chỉ dịch chuyển được một dặm trên bàn phím Dvorak.


Published:

PAGE TOP ↑