*

dweeb

Slang for a very technical person. Dweebs call sales people “slime,” because they are interested in technology for profit rather than the art.

dweeb
Tiếng lóng sử dụng cho người có chuyên môn cao. Các Dweeb gọi những người làm kinh doanh “slime”, bởi vì họ quan tâm đến công nghệ tạo nhiều lợi nhuận hơn là quan tâm đên nghệ thuật.


Published:

PAGE TOP ↑