*

DXF

An AutoCAD 2D graphics file format. Many CAD systems import and export the DXF format for graphics interchange.

DXF
Một bộ dạng file đồ D của Autocap. Nhiều hệ thống cáp nhập và xuất định dạng DXF để trao đổi các hình đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑