*

dyadic

Two. Refers to two components being used.

dyadic
Hai. Đề cập đến hai thành phần đang được sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑