*

dye polymer recording

An optical recording technique that uses dyed plastic layers as the recording medium. A single dye polymer layer is used in some WORM devices. Erasable optical disks use two dyed plastic layers, a top retention layer and a bottom expansion layer. A bit is written by shining a laser through the retention layer onto the expansion layer, which heats the area and forms a bump that expands into the retention layer. The retention layer bumps are the actual bits read by the unit. To erase a bit, another laser (different wavelength) strikes the retention layer and the bump subsides.

dye polymer recording
Một kỹ thuật quang học ghi lại vốn sử dụng các lớp nhựa được nhuộm là môi trường ghi lại. Một lớp nhựa được nhuộm được sử dụng trong các thiết bị WORM. Các đĩa quang học có thể xóa sử dụng hai lớp nhựa được nhuộm, một lớp chặn trên cùng và một lớp mở rộng dưới cùng. Một bít được viết bằng cách chiếu máy laser qua lớp chặn. Sự va mạnh lớp chặn là các bít thật sự được đọc bởi đơn vị. Để xóa một bít, một máy laser khác (bước sóng khác) đặt vào lớp chặn và lực vào lớp chặn và lực va mạnh giảm xuống.


Published:

PAGE TOP ↑