*

dynamic adress translation

In virtual memory system, the ability to determine what the real address is at the time of execution.

Sự diễn dịch địa chỉ động
Trong một hệ thống bộ nhớ ảo, Tính năng xác định địa chỉ thật là gì vào thời điểm thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑