*

dynamic binding

Linking a routine or object runtime based on the conditions at that moment. See polymorphism.

Sự liên kết động
Sự liên kết một thường trình hoặc đối tượng vào thời gian chạy dựa trên các điều kiện lúc đó. Xem polymorphism.


Published:

PAGE TOP ↑