*

dynamic data exchange(DDE)

In Microsoft Windows and Macintosh System 7, an interprocess communication (IPC) channel through which correctly prepared programs can actively exchange data and control other applications. To be capable of DDE, the programs must conform to Microsoft Corporation’s specifications. DDE allows simultaneously running programs to exchange data, even as the information changes. For example, with a telecommunications link to a stockreporting service such as DowJones News/ Retrieval Service, a DDEcapable spreadsheet program (such as Microsoft Excel) can receive realtime data from the online source, record changes in the price of key stocks, and recalculate the entire worksheet as the change occurs.

dynamic data exchange(DDE)
Trong Microsoft Windows và System 7 của Macintosh, đây là một kênh thông tin liên quá trình (interprocess comunication channel IPC) mà qua đó các chương trình có thể trao đổi một cách tích cực chương trình có thể trao đổi một cách tích cực, đồng thời có thể điều kiện các trình ứng dụng khác. Để có khả năng DDE, các chương trình này phải thỏa năng DDE, các chương trình này phải thỏa mãn các đặc trưng kỹ thuật của Microsoft Corporation. DDE cho phép chạy đồng thời các chương trình để trao đổi dũ kiện ngay cả khi có những thay đổi thông tin. Chẳng hạn, với một đường viễn thông liên kết với dịch vụ báo giá hàng (như DowJones News/Retrieval Service), một chương trình bảng tính có khả năng DDE (như Microsoft Excel) có thể nhận được những dữ liệu mới nhất từ dịch vụ trực tuyến đó, ghi lại những thay đổi giá cả của các mặt hàng chủ yếu, và tính toán lại toàn bộ trang bảng tính theo sự thay đổi này.


Published:

PAGE TOP ↑