*

dynamic link library

Executable routines available to applications at runtime. They are typically written in reentrant code so they can serve more than one application at the same time. See DLL.

Thư viện liên kết động
Các thường trình có thể thực thi có sẵn cho các trình ứng dụng trong thời gian chạy. Chúng được viết bằng mã tái lập để chúng có thể phục vụ nhiều trình ứng dụng cùng lúc. Xem DLL.


Published:

PAGE TOP ↑