*

dynamic link

The connection established at runtime from one program to another.

Liên kết động
Nối kết được thiết lập trong thời gian chạy từ một chương trình này đến một chương trình khác.


Published:

PAGE TOP ↑