*

dynamic network services

Realtime networking capabilities, such as adaptive routing, automatically reconfiguring the network when node is added or deleted and the ability to locate any user on the network.

Các dịch vụ mạng động
Các tính năng mạng thật sự, chẳng hạn như tính năng tạo lộ trình thích ứng, tự động cấu hình lại mạng lúc một nút được bổ sung hoặc xóa và tính năng được định vị bất kỳ người dùng nào trên mạng.


Published:

PAGE TOP ↑