*

dynamic object

A document or a portion of a document that has been pasted or inserted into a destination document using objectlinking and embedding (OLE) techniques. A linked object is automatically updated if you make changes to the source document. An embedded object retains all the information that the server application needs to allow you to edit the object. See object linking and embedding (OLE).

đối tượng động
Một tài liệu hoặc một phần tài liệu đã được dán hoặc chèn vào trong một tài liệu đích bằng phương pháp liên kết và nhúng đối tượng (OLE). Một đối tượng đã được nhúng sẽ tự động được cập nhật mới, nếu bạn có tiến hành thay đổi tài liệu nguồn. Đối tượng được nhúng sẽ giữ nguyên các thông tin để bạn có thể mở trình ứng dụng mà bạn dùng để tạo ra đối tượng đó và biên tập lại đối tượng đó. Xem object linking and embedding (OLE).


Published:

PAGE TOP ↑