*

dynamic RAM

The most common type of computer memory, also called DRAM (“deeRAM”) and DRAM. It usually uses one transistorand a capacitor to represent a bit. The capacitors must be energized hundreds of times per second in order to maintain the charges. Unlike firmware chips (ROMs, PROMs, etc.) both major varieties of RAM (dynamic and static) lose their content when the power is turned off. Contrast with static RAM.

RAM động
Kiểu phổ biến nhất của máy tính còn được gọi là DRAM (“deeRAM”) và DRAM. Nó thường sử dụng một thiết bị bán dẫn transistor và một tụ điện để biểu thị một bít. Các tụ điện phải được nạp điện hàng trăm, lần trên giây để bảo quản các điện tích. Không giống như các chip cố định (ROM, PROM, …), hai trạng thái chính khác nhau của RAM (động và tĩnh) làm mất dung lượng của chúng lúc mất điện. Trái với static RAM.


Published:

PAGE TOP ↑