*

dynamic range

A range of signals from the weakest to the stongest.

Dãy động
Một dãy tín hiệu từ yếu nhất cho đến mạnh nhất.


Published:

PAGE TOP ↑