*

dynamic SQL

SQL statements interpreted by the SQL database at runtime. Dynamic SQL may be generated by programs or entered interactively by the user. Contrast with embedded SQL.

SQL động
Các câu lệnh SQL được diễn dịch bởi cơ sở dữ liệu SQL trong thời gian chạy. SQL động có thể được tạo bởi các chương trình hoặc được nhập theo cách tương tác bởi người dùng. Trái với embedded SQL.


Published:

PAGE TOP ↑