*

dynamic

Refers to operations performed while the program is running. The expression, “buffers are dynamically created,” means that space was created when actually needed, not reserved beforehand.

dynamic
Đề cập đến các hoạt động được thực hiện trong lúc chương trình đang chạy. Câu “buffers are dynamically created” có nghĩa là cho đã được tạo lúc thật sự cần thiết, không chừa sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑