*

DYNASTY

An application development system for enterprise client/server environments from Dynasty Technologies, Inc., Lisle, IL. Introduced in 1993, it is a repositorydriven system that supports Windows, Mac and Motif clients and NT, OS/2 and major UNIX servers and databases. It provides partitioning for creating threetier applications. DYNASTY generates C and SQL code.

DYNASTY
Một hệ thống phát triển trình ứng dụng sử dụng cho các mội trường client server của công ty từ Dynasty Technologies. Inc, Lisle, IL. Được giới thiệu vào năm 1993, nó là một hệ thống được điều khiển bởi nguồn chứa vốn hỗ trợ cho các Windows, Mac và Motif client, NT, OS/2, các cơ sở dũ liệu và các server UNIX. Nó cung cấp tính năng phân đoạn để tạo các trình ứng dụng ba lớp. DYNASTY tạo mã C và SQL.


Published:

PAGE TOP ↑