*

e-(Electronic-)

The “e-dash” prefix may be attached to anything that has moved from paper to its electronic alternative, such as e-mail, e-cash, etc.

e-(Electronic-)
Tiền tố “e-dash” có thể được gắn vào vật gì vốn chuyển từ giấy sang dạng điện tử, chẳng hạn e-mail, e-cash…


Published:

PAGE TOP ↑