*

E-mail versus Fax

Fax documents are scanned images and are treated like pictures even if they contain only text. E-mail messages are raw ASCII text, which can be edited immediately in any text editor or word processor. In order to send text that will be used by another program, use e-mail. A fax would have to be scanned and turned into text by optical character recognition (OCR), which is error prone.

E-mail versus Fax
Các tài liệu fax được quét các hình ảnh và được xử lý giống như các ảnh ngay cả khi nó chỉ chứa text. Các thông báo e-mail là text ASCII thô, nó có thể được hiệu chỉnh ngay lập tức trong bất kỳ bộ chỉnh sửa text hoặc bộ xử lý từ. Để gởi text vốn sẽ được sử dụng bởi chương trình khác, hãy dùng e-mail. Một béc xạ sẽ phải được quét và biến đổi thành text bởi sự nhận biết ký tự quang học (OCR), vốn để tạo lỗi.


Published:

PAGE TOP ↑