*

e-mail

The transmission of memos and messages over a network. Users can send mail to a single recipient or broadcast it to multiple users. With multitasking workstations, mail can be delivered and announced while the user is working in an application. Otherwise, mail is sent to a simulated mailbox in the network server or host computer, which must be interrogated. See messaging system and EDI.

e-mail
Sự truyên các biên bản ghi nhớ và các thông tin qua một mạng. Những người dùng có thể gửi thư đến một người nhận hoặc truyền nó đến nhiều người dùng khác nhau. Bằng các trạm làm việc đa tác vụ, thư (mail) có thể được phát và được báo trong khi người dùng đang làm việc trong một trình ứng dụng. Ngược lại, mail được gởi đến một hộp thư được mô phỏng trong server mạng hoặc máy tính chủ, nó được vấn tin. Xem messaging systemEDI.


Published:

PAGE TOP ↑