*

E1

The European counterpart to T1, which transmits at 2.048 Mbits/sec. See DS for chart.

E1
Bản sao Châu Âu của T1, nó truyền với tốc độ 2.048Mbit/giây. Xem DS dành cho biều đồ.


Published:

PAGE TOP ↑