*

early binding

Assigning types in the compilation phase. See binding time.

early binding
Việc gán các kiểu chữ trong giai đoạn biên soạn. Xem binding time.


Published:

PAGE TOP ↑