*

earth station

A transmitting/receiving station for satellite communications. It uses a dish-shaped antenna for microwave transmission.

earth station
Một trạm truyền/nhận dành cho vệ tinh truyền thông. Nó dùng một anten dạng đĩa để truyền viba.


Published:

PAGE TOP ↑