*

EasyCAD2

A full-featured PC CAD program from Evolution Computing, Tempe, AZ, that ia known for its ease of use. EasyCAD users can migrate to Fast CAD, which looks almost identical on screen, but provides multiple windows and is designed for high-speed operations.

EasyCAD2
Một chương trình PC CAD được mô tả đầy đử của Evolution Computing, Tempe, AZ, vốn nổi tiếng dễ sử dụng. Những người dùng EasyCAD có thể dịch chuyển sang FastCAD, trông có vẻ giống nhau trên màn hình, nhưng cung cấp nhiều cửa sổ và được thiết kế dành cho sự vận hành tốc độ cao.


Published:

PAGE TOP ↑