*

EBCDIC(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

Pronounced “eb-suh-dick”. The binary code for text as well as communications and printer control from IBM. This code originated with the System/360 and is still used in IBM mainframes an most IBM midrange computers. It is an 8-bit code (256 combinations) that stores one alphanumeric character or two decimal digits in a byte. EBCDIC and ASCII are the two codes most widely used to represent data characters.

EBCDIC(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
Hệ mã chuyển đổi giữa thập phân sang mã nhị phân mở rộng. Dược phát âm “eb-suh-dick”. Mã nhị phân dành cho text cững như truyền thông và điều khiển máy in từ IBM. Mã này được bắt nguồn với hệ System/360 và vẫn được dùng trong các máy chủ của IBM và đa số các máy tính midrange IBM. Nó là một mã 8 bit (256 sự kết hợp) vốn lưu trữ một ký tự gồm cả mầu tự và số hoặc hai số thập phân trong một byte.


Published:

PAGE TOP ↑