*

ecash

A system of digital money from Amsterdam based DigiCash. The concept of ecash can be likened to travelers checks, which are purchased from a bank and then spent at merchants who accept them. Customers purchase ecash by downloading “digital coins” from a participating bank into their personal computers. Payment is made by uploading a certain amount of ecash to a participating vendor. The transactions are encrypted to provide the necessary security for online transfer. See digital money.

ecash
Một hệ thống tiền tệ kỹ thuật số từ Amsterdam-based DigiCash. Khái niệm của ecash có thể được ví như sec du lịch, được bán tại ngân hàng và sau đó được các doanh nhân sử dụng và chấp nhận. Các khách hàng mua ecash bằng việc tải xuống “các đồng tiền kỹ thuật số” từ một ngân hàng liên quan vào các máy tính cá nhân của họ. Việc chi trả được thực hiện bằng việc tải lên một số lượng ecash nhất định đến một số lượng ecash nhất định đến một chi nhánh tham gia. VIệc giao dịnh đến một chi nhánh tham gia. Việc giao dịch được mã hóa để cung cấp độ bảo mật cần thiết cho sự chuyển giao trực tuyến.


Published:

PAGE TOP ↑