*

ECC memory(Error-Correcting Code memory)

A memory system that tests for and corrects errors on the fly. It uses circuitry that generates checksums to correct errors greater than one bit.

ECC memory(Error-Correcting Code memory)
Một hệ thống bộ nhớ vốn kiểm tra và sửa các lỗi. Nó dùng sơ đồ điện vốn tạo tổng kiểm tra để sửa lỗi lớn hơn một bit.


Published:

PAGE TOP ↑