*

ECCO

A Windows PIM from Arabesque Software, Bellevue, WA.ECCO provides a phone book, calendar, to do list, outlining and note taking. It is noted for its tightly integrated and sophisticated functions.

ECCO
Một Windows PIM của Arabesque Software, Bellevue, WA.ECCO cung cấp một danh điện thoại, lịch, đề cương, danh mục những việc cần làm và ghi chú. Nó được chú ý bởi các chức năng được hợp nhất và tinh tế.


Published:

PAGE TOP ↑