*

ECF(Enhanced Connectivity Facilities)

IBM software that allows DOS PCs to query and download data from mainframes as well as issue mainframe commands. It also allows printer output to be directed from the PC to the mainframe. It uses the SRPI interface and resides in the PC (client) and mainframe (server). Applications issue SRPI commands to request services.

ECF(Enhanced Connectivity Facilities)
Phần mềm IBM vốn cho phép các PC DOS vấn tinh và tải dữ liệu xuống từ các máy chủ cũng như đưa ra các lệnh của máy chủ. Nó cũng cho phép kết quả xuất của máy in được điều khiển từ PC sang máy chủ. Nó dùng giao diện SRPI và trong PC (client) và máy chủ (server). Các trình ứng dụng đưa ra các lệnh SRPI để để nghị dịch vụ.


Published:

PAGE TOP ↑