*

echo cancellation

A high-speed modem technique that isolates and filters out unwanted signals caused by echoes from the main transmitted signal. This permits full duplex modems to send and receive on the same frequency. Telephone networks often use echo cancellers in addition to or in place of echo suppressors. Network based echo cancellation can interfere with modems that do their own, such as V.32, so a method is provided for those modems to disable network echo cancellers.

Sự hủy bỏ echo
Một kỹ thuật modem tốc độ cao vốn tách và lọc các tín hiệu không cần thiết được gây bởi sự phản hồi từ tín hiệu được truyền chính. Điều này cho phép các modem kép gởi và nhận trên cùng tần số. Các mạng điện thoại thường dùng các công cụ hủy echo để bổ sung hoặc thay thế các bộ triệt tiêu echo. Sự hủy bỏ echo dựa vào mạng có thể cản trở các modem thực hiện các chức năng riêng của nó, chẳng hạn V.32, vì vậy một phương pháp được cung cấp cho các modem này để làm ngưng hoạt đông của các công cụ hủy echo trên mạng.


Published:

PAGE TOP ↑