*

echo check

In communications, an error checking method that retransmits the data back to the sending device for comparison with the original.

Kiểm tra sự phản hồi
Trong truyền thông, một phương pháp kiểm tra lỗi vốn truyền lại dữ liệu quay vể thiết bị gởi để so sánh với dữ liệu gốc.


Published:

PAGE TOP ↑