*

echo suppressor

A communications technique that turns off reverse transmission in a telephone line,thus effectively making the circuit one way. It is used to reduce the annoying effects of echoes in telephone connections, especially in satellite circuits.

Triệt tiêu echo
Một kỹ thuật truyền thông vốn tắt sự truyền ngược trong một tuyến điện thoại, điều này có hiệu quả trong việc tạo mạch một chiếu. Nó được dùng để giảm những ảnh hưởng phiền phức của các echo trong các nối kết điện thoại, đặc biệt trong các mạch vệ tinh.


Published:

PAGE TOP ↑