*

echo

(1) Same as echoplex.

(2) An DOS and OS/2 screen command that displays messages and turns off/on screen responses. See DOS batch file.

Sự phản hồi
(1) giống như echoplex.

(2) Một lệnh màn hình DOS và OS/2 vốn hiển thị thông báo và tắt mở những phản hồi màn hình. Xem DOS batch file.


Published:

PAGE TOP ↑